Senin, 04 Oktober 2010

BELAJAR BAHASA MANDARINKAMUS BAHASA INDONESIA - MANDARIN


Indonesia  Mandarin Simak

Saya

Kamu

Mereka 他们 Tāmen

Dia

Kakak 姐姐 Jiejie

Abang 哥哥 Gēgē

Adik 弟弟 Dìdì

Ayah 父亲 Fùqīn

Ibu 夫人 Fūrén

Kakek 爷爷 Yéye

Nenek 祖母 Zǔmǔ

Paman 叔叔 Shūshu

Laki-Laki Nán

Perempuan 女子 Nǚzǐ


Harus 必须 Bìxū

Mau 希望 Xīwàng

Tidak

Pergi 转到 Zhuǎn dào

Pulang 回家 Huí jiā

Hanya 只有 Zhǐyǒu

Ingin 希望 Xīwàng

Sekarang 现在 Xiànzài


Kemana Fán

Dimana Fán

Sama 同样 Tóngyàng

Siapa Shuí

Apa 什么 Shénme

Mengapa 为什么 Wèishéme

Bagaimana 如何 Rúhé

Kapan Dāng


Sekarang 现在 Xiànzài

Besok 明天 Míngtiān

Hari

Ini Zhè

Nanti 后来 Hòulái


Selamat 祝贺您 Zhùhè nín

Pagi 上午 Shàngwǔ

Siang

Sore 下午 Xiàwǔ

Malam


Buang 丢弃 Diūqì

Ambil

Bersihkan 清洁 Qīngjié

Bersih Wǎng

Kotor Zàng


Hancur 破碎 Pòsuì

Bagus Hǎo

Rapi 整齐 Zhěngqí

Baru Xīn


Jelek 丑陋 Chǒulòu

Cantik 美丽 Měilì

Suka Xiàng

Marah 愤怒 Fènnù

Cinta Ài


Merah Hóng

Kuning 黄河 Huánghé

Hijau 绿

Biru Lán

Ungu

Jingga Chéng